Regulamin

Regulamin dla uczestników 11. Nocy w Instytucie Lotnictwa

Rozdział I

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora Imprezy, tj. Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, zwanego dalej „Organizatorem”.
 2. Pod określeniem „Impreza” rozumiemy 11. Noc w Instytucie Lotnictwa odbywającą się w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa,
  al. Krakowska 110/114,  02-256 Warszawa, 7 października 2022 r.
  w godzinach 17.00 – 23.00.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym odbywa się Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu co równoznaczne jest, będąc na terenie Imprezy, iż zapoznała się z jego treścią.
 4. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 5. Poniższe określenia używane w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  1. służby porządkowe – należy przez  to  rozumieć  osoby wyznaczone  przez Organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony  fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z 22 sierpnia  o ochronie osób imienia (tj. z dnia 4 listopada 2021r., Dz.U. z 2021r. poz. 1995 ),
  2. służby informacyjne – osoby wyznaczone przez Organizatora odpowiedzialne za informowanie uczestników Imprezy
   o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych, za udzielanie im koniecznych informacji o terenie imprezy oraz o jej przebiegu,
  3. „Teren Imprezy”- oznacza wyznaczone fragmenty infrastruktury Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa,
  4. „Uczestnik Imprezy”- oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 

Rozdział II

 1. Wstęp na Teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym Imprezą.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  1. broni i amunicji, w tym broni bojowej, myśliwskiej, sportowej, gazowej, alarmowej i sygnałowej, czarnoprochowej,
  2. broni pneumatycznej, broni kolekcjonerskiej, replik broni,
  3. pistoletów i karabinków do Paintballa,
  4. chemicznych środków obezwładniających,
  5. broni białej, zgodnie z obowiązującą ustawą o broni i amunicji,
  6. broni cięciwowych,
  7. paralizatorów o mocy powyżej 10 mA,
  8. siekier, łomów, mieczy, nożyc, nieprzeznaczonych do bieżącej działalności Instytutu,
  9. materiałów wybuchowych i materiałów pirotechnicznych, nieprzeznaczonych do bieżącej działalności Instytutu zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. z dnia 8 września 2020 r., Dz.U.2020.1545) oraz z ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. z dnia 10.02.2020 r., Dz.U.2020.204),
  10. prekursorów materiałów wybuchowych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 kwietnia 2016r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (t.j. z dnia 28 maja 2019 r., Dz.U.2019.994) nieprzeznaczonych do bieżącej działalności Instytutu,
  11. materiałów żrących, cuchnących, łatwopalnych.
  12. innych przedmiotów niebezpiecznych, których według oceny pracowników Działu Bezpieczeństwa i Ochrony lub Służby Ochrony, użycie w sposób kontrolowany lub niekontrolowany lub, których wykorzystanie w sposób niedozwolony może stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia osób pracujących lub przebywających na terenie chronionym,
  13. rowerów, urządzeń transportu osobistego (UTO)
  14. napojów alkoholowych,
  15. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy psów asystujących osobom niepełnosprawnych.
 2. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 3. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo międzynarodowego portu lotniczego Lotnisko Chopina w Warszawie bezwzględnie zakazuje się używania na całym Terenie Imprezy wszelkiego rodzaju urządzeń emitujących laserowe wiązki światła (zarówno profesjonalnych, jak
  i amatorskich) oraz wszelkich obiektów latających (latawce, drony).
 4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychoaktywnych lub innych podobnie działających substancji,
  2. spożywającym alkohol na Terenie Imprezy,
  3. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
  4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
  5. wychodzącym poza wyznaczony Teren Imprezy,
  6. dewastującym mienie Organizatora,
  7. odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa Rozdziale IV ust. 1 oraz ust. 6 i ust. 7 poniżej.
 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się
  na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

 

Rozdział III

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy poprzez m.in.:
  1. Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
  2. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 1. Ze względu na możliwość pojawienia się dźwięków o wysokiej częstotliwości (np. pokaz odpalenia silników odrzutowych) Organizator zaleca indywidualne zaopatrzenie się oraz stosowanie urządzeń chroniących narządy słuchu.
 2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  1. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
  2. Służby Porządkowe są przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, siły wyższej itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem merytorycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
 3. W trakcie wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego Uczestnicy Imprezy, mają obowiązek stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz aktualnych wytycznych rządowych w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Rozdział IV

 1. Służby Porządkowe są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  5. użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego,
   o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 12 lit. a ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tj. z dnia 17 grudnia 2019r., Dz.U. z 2019r., poz. 2418 z późn. zm. ) w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę,
  6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 1. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział V

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Dział Marketingu i Komunikacji
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

 1. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

 

Rozdział VI

 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 2 Roz. V na piśmie, przesyłką poleconą.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

Rozdział VII

Klauzula informacyjna dla uczestników Imprezy

Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy tej Imprezy oraz podobnych imprez w przyszłych latach na potrzeby Organizatora, sponsorów, patronów medialnych i mediów, a także w celu ochrony mienia znajdującego się na terenie Organizatora oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób.

Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę̨ na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku oraz głosu, utrwalanego w trakcie Imprezy za pomocą̨ urządzeń́ rejestrujących obraz
i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach w celach reklamowych oraz promocyjnych na profilach społecznościowych i stronie internetowej Organizatora oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji celów Imprezy. W przypadku nie wyrażania powyższej zgody Uczestnik powinien niezwłocznie opuścić Teren Imprezy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Imprezy jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@ilot.lukasiewicz.gov.pl
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu Uczestników przetwarzane są w ww. celach, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest ochrona mienia znajdującego się na terenie Organizatora oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą̨ podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą̨ przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą̨ do momentu odwołania zgody, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celu ochrony mienia znajdującego się na terenie Organizatora oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób – przez okres 1 miesiąca.
 7. Uczestnikom przysługuje, na podstawie i z zachowaniem właściwych przepisów RODO, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie.
 9. Wobec Uczestników nie będą̨ podejmowane zautomatyzowane decyzje dotyczące ich danych osobowych, jak również ich dane nie będą̨ podlegały profilowaniu.
 10.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.